MuerteEnCuatroActos
Joined: Jan 2019

Editorial »

MuerteEnCuatroActos   Junior Editor

A proud member of STANDS4's vibrant and growing community of quotes lovers.

Submitted Quotes 40 total

Manuel Bernal: Makinig kayo. Kung meron man sa inyo ang mapapunta sa totoong panganib, kailagan niyo lang huminahon ng saglit, huminga ng malalim at tandaan na mura lang ang buhay natin. Sikapin niyong mabuhay, at ipag laban niyo, ngunit sa harap ng kamatayan, huwag kayong matakot na ialay ang inyong sarili. Hindi na ito tungkol sa sarili natin lamang. Tungkol ito sa kung anong maari nating iambag para sa lahat. (Listen. If any one of you falls in to serious danger, take a moment to calm down, take a deep breath, and remember that our lives are cheap. Strive to live, fight for it, but in the face of certain death, do not hesitate to be selfless. It's not about us anymore. It's what we leave behind for everyone.)

Angelito  Movie Quote

added 2 years ago

José Bernal: Kuya nagkamali ba tayo sa pag-sunod kay Heneral Luna? (Were we wrong in following General Luna?)

Manuel Bernal: Hindi naman si Antonio Luna ang sinunod natin. Kung di ang paninindigan niya. (We weren't following Antonio Luna. We were following his principles.)

Angelito  Movie Quote

added 2 years ago

Manuel Bernal: Idolo o pinuno. Anong mas nararapat para sa Presidente? (Idol or leader. What's more appropriate for our President?)

Angelito  Movie Quote

added 2 years ago

Manuel Bernal: Ang idolo kailangan ng bulag na mananamba upang mabuhay. Ang pinuno kailangan lang mag tanim ng kamalayan sa mga tao upang umusbong ang kanilang taglay na lakas na loob. (An idol needs its followers to survive. A leader only needs to inspire and enlighten people to awaken their innate strength.)

Angelito  Movie Quote

added 2 years ago

Joven Hernándo: Pero hindi ba't may tamong rason naman ang karamihan sa pag sunod nila sa Presidente? (But there must be a good reason why people have been following the President.)
Manuel Bernal: Totoo, naging sapat na heneral si Aguinaldo mula nung sumiglab ang Katipunan. Dinala niya tayo sa harap ng Intramuros. Isang hakbang nalang, kalayaan. Pero nung sa panahong kinailangan siyang maging matatag at tuso, nag tiwala siya sa mga Amerikano. Alam naman nating lahat kung anong kasunod. (True, Aguinaldo was a capable general when the Katipunan rose. He brought us to the gates of Intramuros, a step away from freedom. But at the moment when he needed to be strong and cunning, he trusted the Americans. We all know what happened next.)

Angelito  Movie Quote

added 2 years ago

... and 35 more »

 

Favorite Authors 7 total

Collection 0 total

The collection is currently empty

Latest Comments: 0 total

There are currently no comments

We need you!

Help us build the largest human-edited quotes collection on the web!

Browse Quotes.net

Quiz

Are you a quotes master?

»
What TV show has the quote "man hands on misery to man it deepens like a coastal shelf"?
  • A. The Inbestigators
  • B. Greenhouse Academy
  • C. A Series of Unfortunate Events
  • D. Prince of Peroria